Načítám data

Stáhni jako PDFVýroční zpráva o činnosti Muzea cenných papírů za rok 2013

Pro nadační fond byl rok 2013 již šestým hospodářským obdobím od svého vzniku.ČINNOSTI

Hlavní činností v roce 2013 byla opět snaha o získání vlastní muzejní budovy a prezentace projektu MCP prostřednictvím mezinárodního veletrhu Sběratel 2013 také další podpora obrazu našeho muzea na veřejnosti.

Veletrh Sběratel se konal jako vždy na výstavišti ABF v Praze – Letňanech první zářijový týden, ve dnech 5.-7. září 2013 a byl na stejném místě jako loňský ročník. Výhodou zůstala ustálenost termínů, byť se ukazuje, že začátek září není stále nejideálnějším termínem. Na Letňany si zvyká víc lidí a tím veletrh přilákal o něco vyšší počet návštěvníků jako loni tj. přes 12.500 osob. Z hlediska návštěvnosti na našem stánku, byl letošní ročník o něco lepším než loňský, cítit je, že krize začíná ustupovat.

Muzeum cenných papírů se prezentovalo jak na svém stánku, ale i prostřednictvím zapůjčených panelů, kde byly představeny testovací bankovky z celého světa. Důvodem zvoleného tématu bylo zejména zahájení tisku vlastních testovacích bankovek na téma „Muži 28. října“, kde budeme každý rok vydávat jednu osobnost až do roku 2017, resp. 2018 kdy si připomeneme 100. výročí vzniku Československa. Zájem o vydávání vlastních bankovek byl mezi návštěvníky a mnozí se informovali na možnosti tisku.

Jako každý rok, i letos se na veletrhu na našem stánku poskytovalo zdarma poradenství návštěvníkům z oboru skripofilie, memorabilií a dalších listinných artefaktů spadajících do sféry našeho zájmu.

I přestože byl veletrh opět první zářijový týden, byla znovu vidět trochu zlepšující se ekonomická situace mezi sběrateli, ale jen pozvolná. Nálada úspor však zdá se pominula. Vliv také mělo počasí, které zejména o víkendu přilákalo řadu rodin s dětmi, byť bychom uvítali, spíše zkušenější sběratele, kteří ocení představené unikáty jak na výstavě, tak na našem stánku.

1437261066_P2060348

PROPAGAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2013 byly poskytnuty materiály MCP v několika projektech.

V průběhu roku byla poskytnuta reprodukce akcie do knihy „Šternberkové, Panský rod v Čechách a na Moravě“, která vyšla v nakladatelství Euromedia v polovině roku.

Vzhledem k soustavně narůstajícímu zájmu o naše reprodukce i zapůjčování exponátů, schválila správní rada k 1.7.2013 nový ceník reprodukcí, upravující tři kategorie pro jejich poskytování.

V průběhu srpna 2013 byla uzavřena smlouva o poskytnutí poradenství a spolupráce na televizním seriálu „První republika“, kam byly také zapůjčeny desítky exponátů. Dokonce i klíčový šek pro hlavní zápletku finančního podvodu, který byl zakryt vraždou. O to milejší pak bylo zjištění, že tento šek měl v držení postava, kterou hrál Rudolf Hrušínský, který je naším sousedem v ulici.

Tento 13. dílný televizní seriál měl svoji premiéru v lednu roku 2014 a měl by pokračovat druhou řadou. Problém vznikl pouze v závěrečné části produkce, kdy nebyla dodržena smlouva se studiem, která měla zaručovat titulek pro naše muzeum a po zjištění tohoto stavu se podařilo od 6. dílu tuto nepříjemnost napravit. Zvolená forma titulků psaných velmi drobným písmem na části obrazovky, kde současně běží děj příštího dílu však nebyla vůbec přínosem pro všechny tvůrce. K našemu smutku je nutné ještě konstatovat, že očekávaná „odborná“ kvalita byla potlačena komerčnějšími zájmy. Proto mohlo dojít k několika fatálním nesmyslům, které byly v ději, přes naší snahu o věrnost doby.
Pokračovala dále archivní příprava z rejstříků soudních fondů z fondu Krajského obchodního soudu v Praze, která pokračuje soupisem firem s.r.o. a firem signatury Sp. vzniklých do roku 1905. Vytvořeno bylo opět přes 25.000 pomocných souborů, které budou tvořit základ pro tuto databázi.

Oproti roku 2011-2012 byla celková prezentace v médiích opět menšího rozsahu, ale probíhala velká příprava zejména na seriál První republika, jejíž výsledky se projeví až v roce 2014 a později.

K 1. květnu 2013 se konečně podařilo veřejnosti představit zcela novou podobu našich webových stránek, přičemž provozní nedostatky byly odstraňovány ještě za pochodu během následujících týdnů a měsíců. Se vzhledem i uspořádáním a s barevnou i grafickou koncepcí jsme velmi spokojeni, byť jisté záležitosti by mohly být ještě změněny.

Úprava, změny, doplňování a správa webu vyžaduje průběžnou práci a tak se ještě v dalším období, i podle reakcí veřejnosti budeme snažit stránky zlepšit. Se změnou stránek i celého systému, který se výrazně liší od předchozí verze došlo i k vynulování původních výsledků sledovanosti a bylo přikročeno k novému systému. Vzhledem ke změně odkazu, nikoli jména stránky, se mnohdy staré odkazy ztratily a tak se stalo, že řada cizích serverů stránky MCP pomíjí a bude trvat delší čas, než se podaří znova dostat všechny odkazy do aktuální podoby a vrátit návštěvnost zpět k původním číslům.

1437261066_P2060357

PŘÍPRAVA MUZEJNÍ BUDOVY A LOKACE POZEMKŮ

V platnosti zůstává rozhodnutí z loňského roku, kdy jsme přerušili jednání o nákupu objektů s vybranými majiteli a bylo přistoupeno k jiné taktice. V průběhu roku jsme navštívili opět několik objektů, ale po prvním ohledání bylo jasné, že nesplňují naše požadavky. Najít tak ideální objekt pro účely muzea v Praze se zdá větší oříšek, než jsme na počátku naší činnosti vůbec doufali. Základním principem naší činnosti je nevzdat se a tak budeme i nadále hledat ideál pro náš účel.


PŘÍSPĚVKY

Do 31.12.2013 bylo nadačnímu fondu poskytnuto 2.509 Kč od osmi dárců. Získány byly také dary nové exponáty, zejména z ceninových tiskáren. Zdánlivý pokles příspěvků oproti roku 2012 je dán jednak mimořádným darem v roce 2012 a dále intenzivní přípravou podkladů pro televizní seriál, který se však projeví až v příštím roce.

Poskytnutím reprodukčních práv byla získána za rok 2012 celkově částka 6.950,00 Kč.

1437261066_P2060384

HOSPODAŘENÍ

Účetnictví bylo od zahájení činnosti vedeno účetní a daňovou firmou Jihlavská právní společnost s.r.o. podle účetních standardů platných v České republice. Revizor účtů Jana Píšová průběžně kontrolovala zaúčtování jednotlivých položek a v sestavené závěrce neshledala žádnou závadu. K činnosti účetní firmy i k hospodaření nadace, resp. k činnosti správní rady nebylo žádného vyjádření a sestavená závěrka byla posouzena bez výhrad.

Praha 31. března 2014Za Muzeum cenných papírů, nadační fond
správní rada